TV:ssä pyörii taas tuo 80-luvulta tuttu SciFi-sarja V. Jotkut ovat varmaan miettineet, miten Suomessa toimittaisiin UFOjen ilmaantuessa. No viisaat lainsäätäjämmehän ovat asian ottaneet jo huomioon!

Käsittääkseni rauhanomaisin elkein saapuvat UFO:t olisivat nimenomaan aluevalvontalain tarkoittamia valitionilma-aluksia:

755/2000:

2 § Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

7) valtionilma-aluksella sotilas-, rajavartio-, poliisi- ja tulli-ilma-alusta sekä ilma-alusta, joka on valtion kuljetus-, kuriiri-, kartoitus- tai muussa vastaavassa lentotehtävässä;

8) sotilasilma-aluksella valtion asevoimille kuuluvaa sotilaallisin kansallisuustunnuksin varustettua ilma-alusta;

Valtionilma-aluksista sanotaan:

5 §

Valtionilma-alus ja valtionalus Vieraan valtion valtionilma-alus saa tulla Suomen alueelle ja olla maassa vain Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai luvan perusteella, jollei 2 ja 3 momentissa toisin säädetä. Sama koskee vieraan valtion valtionalusta, jollei kysymys ole viattomasta kauttakulusta.

Suomeen viralliselle käynnille saapuvaa vieraan valtion päämiestä kuljettava valtionilma-alus tai valtionalus saa tulla Suomen alueelle ja olla maassa ilman 1 momentissa tarkoitettua lupaa. Tällöin aluksen tulosta Suomen alueelle ja maassaolosta on kuitenkin ennalta tehtävä ilmoitus pääesikunnalle.

Vieraan valtion valtionilma-aluksen lennosta on ennen ilma-aluksen tuloa Suomen alueelle toimitettava Suomessa noudatettavien ilmailumääräysten mukainen lentosuunnitelma aluelennonjohdolle. Vieraan valtion valtionaluksen, joka tulee Suomen alueelle muussa kuin viattoman kauttakulun tarkoituksessa, on ennen Suomen alueelle tuloa ilmoitettava aluevalvontaviranomaiselle aluevesirajan ylityspaikka ja -aika.

Eli ufojen on tehtävä tulostaan ilmoitus pääesikuntaan. Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta 2000/971 tarkentaa:

1 § Maahantuloa koskeva hakemus

Hakijavaltion sotilaan, sotilasosaston, sotilasajoneuvon, valtionilma-aluksen ja valtionaluksen Suomen alueelle tuloa koskeva lupahakemus toimitetaan pääesikunnalle hyvissä ajoin ja viimeistään kuusi työpäivää ennen suunniteltua Suomen alueelle saapumista, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Hakemus tehdään suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä lomakkeella, jonka kaavan pääesikunta vahvistaa. Erityisen painavista syistä lupa-asia voidaan ratkaista vaikka sitä haettaessa ei ole noudatettu 1 momentissa tarkoitettua määräaikaa tai hakemusta ei ole tehty 2 momentissa tarkoitetulla lomakkeella.

Voisin kuvitella, että UFO-aluksen saapuessa voitaisiin käyttää tuota "erityisen painavaa syytä" ja hyväksyä saapuminen vaikka lomaketta ei olisi täytetty. Tosin, voisi kuvitella että UFO-olennot olisivat sen verran älykkäitä, että osaisivat 6 työpäivää ennen saapumistaan toimittaa hakemuksen jossa kerrotaan:

2 § Hakemuksessa ilmoitettavat tiedot

Sotilaan ja sotilasajoneuvon Suomen alueelle tuloa koskevassa hakemuksessa ilmoitetaan lupahakemuksen ratkaisemiseen tarvittavat tiedot kuten:

1) luvan hakijavaltio;

2) käynnin tarkoitus reitteineen ja käyntikohteineen;

3) suunniteltu saapumis- ja lähtöaika;

4) suunniteltu rajanylityspaikka maahan tultaessa ja maasta lähdettäessä;

5) maahan tulevan sotilaan nimi ja sotilasarvo tai sotilasosaston johtajan nimi ja sotilasarvo sekä osastoon kuuluvien sotilaiden lukumäärä;

6) sotilaan mukanaan tuoma aseistus;

7) maahan tuleva sotilasajoneuvo ja sen erikoisvarustus.

Jollei jäljempänä toisin säädetä, valtionilma-alusta koskevassa hakemuksessa ilmoitetaan 1 momentin 1–4 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi tiedot maahan tulevasta ilma-aluksesta ja sen erikoisvarustuksesta sekä ilma-aluksen henkilöstöstä.

Miten sitten toimitaan, jos UFO:t vain yhtäkkiä ilmestyvät, kuten niillä Sci-fi elokuvien mukaan on tapana? (siinä olisikin hieno leffa joka alkaa sillä että avaruudesta lähetetään suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen lomake...)

Asetuksessa on tämäkin huomioitu:

5 luku

Aluevalvontaviranomaisen toiminta valvonnan kohteen ollessa ilmatilassa

18 § Ilma-aluksen tunnistaminen

Suomen ilmatilaan tulevaa tunnistamatonta ilma-alusta pidetään sotilasilma-aluksena, kunnes se tunnistetaan joksikin muuksi. Miehittämätöntä ilma-alusta pidetään aina sotilasilma-aluksena.

19 § Valtionilma-alus

Jos valtionilma-alus ylittää luvatta valtakunnan rajan, aluevalvontaviranomainen antaa sille huomautuksen ja vaatii sitä poistumaan Suomen alueelta. Jollei valtionilma-alus varoituksen tai sen tehostamisenkaan jälkeen noudata poistumiskäskyä, aluevalvontaviranomainen pakottaa sen laskeutumaan tai poistumaan Suomen alueelta tarvittaessa voimakeinoja käyttäen.

20 § Poikkeaminen lentoreitiltä

Jos laillisesti Suomen ilmatilaan tuleva tai Suomessa jo oleva valtionilma-alus ilman lupaa poikkeaa lentosuunnitelman mukaiselta lentoreitiltä, aluevalvontaviranomainen antaa siitä huomautuksen ja vaatii sitä palaamaan reitille.

21 § Hädässä oleva ilma-alus

Hädässä Suomen alueelle tullut tai lentosuunnitelman mukaiselta lentoreitiltä poikennut valtionilma-alus johdetaan tai saatetaan lähimmälle sopivalle lentopaikalle.

22 § Ilman lupaa laskeutunut valtionilma-alus

Ilman lupaa Suomen alueelle laskeutuneen valtionilma-aluksen poistuminen Suomen alueelta estetään tarvittaessa voimakeinoja käyttäen. Asiasta ilmoitetaan puolustusministeriölle, joka päättää jatkotoimista.

23 § Valtionilma-aluksen tarkastaminen

Valtionilma-aluksen tarkastamisesta päättää puolustusministeriö.

Tunnistamattaomaan ilma-alukseen (eli ihan määritelmänkin mukaan UFOon) suhtaudutaan sotilas-ilma aluksena (ellei siis ole sitä saapumislomaketta etukäteen lähetetty). Alus joko karhataan pois tai pakotetaan laskeutumaan. Tarvittaessa voimakeinoja käyttäen. Jos UFO on jo ehtinyt laskeutumaan ilman lupaa, sen poistuminen estetään ja todennäköisesti miehistö otetaan kiinni jatkoselvittelyjä varten.

UFOjen saapuminen on siis lainsäädännössä otettu huomioon. Onpa hyvä, niin ei tarvitse tuotakaan murehtia.